Program kandidáta do Senátu PČR

Volby do Senátu Parlamentu ČR 2020

Lubomír Pána

Volební obvod:

Jindřichův Hradec – Jindřichohradecko, Česká Kanada, Suchdol n. L., České Velenice

Okres Pelhřimov – Humpolecko a Pelhřimovsko (Horní Cerekev, Humpolec, Kamenice n. L., Pacov, Pelhřimov, Počátky, Žirovnice)

Předkládám voličům i všem občanům své programové zaměření pro volby do Senátu Parlamentu České republiky. Program je otevřený a rád si vyslechnu či přečtu náměty a připomínky k předkládaným bodům.

V programu převažují středovými prvky a ukotvení. Hlavním mottem programu je:

,,program, který vytvořili lidé pro lidi“.

Program mi pomáhali vytvořit občané a přední odborníci z jižních Čech a Vysočiny. Odborníci pro jednotlivé oblasti našeho života mi zároveň přislíbili pomoc nejen při jeho propagaci, ale zejména při jeho realizaci v případě mého zvolení.

Budu pracovat ve prospěch občanů Jindřichohradecka a okresu Pelhřimov tak, aby byl respektován jejich názor na komunální, krajské i republikové úrovni.

V tomto směru:

Podporuji myšlenku celostátních i místních referend vhodně doplňujících rozhodování Parlamentu i vlády ČR. Uvažujme i o jiných formách občanské účasti na rozhodování, například lidová zákonodárná iniciativa u Ústavního soudu.

Budu prosazovadůsledné oddělení moci zákonodárné, výkonné a soudní. Například zákazem souběhu funkce poslance (moc zákonodárná) a ministra (moc výkonná).

Budu usilovat o to, aby v Ústavě ČR bylo výslovně stanoveno, že v České republice jčeský jazyk státním jazykem.

Podporuji myšlenkústavního zakotvení českého národa. Formulace (podle návrhu prof. A. Gerlocha) čl. 1 nového odst. 2 Ústavy zní: „Česká republika je vlastí příslušníků českého národa a národnostních a etnických menšin, které jsou s ní trvale spjaty. Právním výrazem tohoto svazku je institut státního občanství.“

Budu usilovat o to, aby v Ústavě ČR bylo výslovně stanoveno, že v České republice je český jazyk státním jazykem a máme právo požívat peněžní hotovost.

Podporuji myšlenku ústavního zakotvení českého národa a práva na peněžní hotovost. Formulace čl. 1 nového odst. 2 Ústavy zní: „Česká republika je vlastí příslušníků českého národa a národnostních a etnických menšin, které jsou s ní trvale spjaty. Právním výrazem tohoto svazku je institut státního občanství.“

Doplnit článek 98 Ústavy o druhou větu. Článek 98 zní: (1) „Česká národní banka je ústřední bankou státu. Hlavním cílem její činnosti je péče o cenovou stabilitu a ochrana rovnocenného postavení hotovostních a bezhotovostních forem transakcí.“

Budu prosazovat změny státní správy (rušení zbytečných úřadů a institucí, snižování počtu úředníků). Chci funkční, úsporný a demokratický stát, kde se občané dovolají svých práv a který od občanů žádá jen přiměřené povinnosti.

–      Podporuji návrh, aby 15. březen byl zařazen mezi významné dny jako „Den památky obětí okupace českých zemí nacistickým Německem“

Budu prosazovat změny státní správy (rušení zbytečných úřadů a institucí, snižování počtu úředníků). Chci funkční, úsporný a demokratický stát, kde se občané dovolají svých práv a který od občanů žádá jen přiměřené povinnosti.

Budu podporovat Evropu, která zaručí volný pohyb osob, zboží, služeb a kapitálu. Chci využít zkušenosti z Izraele či USA ke kontrole činnosti tzv. politických nevládních organizací, jejich financování a jejich řízení ze zahraničí. Nechci Evropu nesystémových dotací, dávek a úředníků.

Chci pomáhat zachovat a rozvíjet vzdělanost českého národa v měnícím se světě. Změny ve vzdělávání musí reagovat na proměny trhu práce související s digitalizací a robotizací mnoha profesních oblastí.

Zvýšit bezpečnost občanů.

V tomto směru:

Budu podporovat změny v bezpečnostní politice České republiky a Evropské unie. S cílem zvýšit efektivitu bezpečnosti a zajistit tak alespoň základní ochranu hranic států Evropské unie, tj. její nepropustnost, tak jak své hranice chrání jiné státy.

Budu podporovat postupné navyšování rozpočtu armády. To umožní mimo jiné zvýšit profesionalizaci armády, změnit její strukturu z expediční na obranu teritoria (např. ochranu objektů kritické infrastruktury, pomoc při mimořádných událostech apod.) a změnu koncepce a počtu Aktivních záloh.

Budu prosazovat obnovení čestného práva bránit svou vlast pro zdravotně způsobilé muže (s možností odmítnout vojenskou přípravu) a dobrovolně se hlásící ženy.

Osobně napomůžu v městech senátního obvodu se stabilizací, fungováním a rozvojem Městských policií a doplňky v koordinačních dohodách mezi městy a Policií ČR s cílem zvýšení bezpečnosti obyvatel.

Podpora rodin s dětmi a seniorů.

V tomto směru:

Podporuji bezúročné novomanželské půjčky do výše 300.000 Kč s dobou splatnosti 15 let. Podmínkou je trvalé zaměstnání alespoň jednoho z manželů.

Ve spolupráci s Radou seniorů budu prosazovat naplnění jejího „Střednědobého programu na léta 2017 – 2021“. Například zvýšit poměr průměrného starobního důchodu k hrubé mzdě ze současné úrovně 40% na 45%.

Podpořím novelizaci zákona o rodině, např. v určení otcovství, ve sdílené péči, v určení výživného. Podpořím „směřování“ peněz k pracujícím rodinám a důchodcům.

Ne dalšímu prodlužování věku odchodu do důchodu. Naopak, budu podporovat jeho snižování, například podle počtu vychovaných dětí.

Doprava, architektura, životní prostředí

V tomto směru:

Budu usilovat o zlepšení průjezdnosti měst. Zde mají klíčovou roli vnitřní a vnější obchvaty.

Budu se zabývat možnostmi budování cyklostezek (a napojení na již vybudované cyklostezky).

Podpořím tvorbu opatření, které budou zmírňovat nepříznivé důsledky klimatických změn (zejména nedostatek vody).

Podporuji zachování zeleně, zejména ve městech, ukončení zástavby zelených ploch a zahušťování sídlišť a bytových komplexů novou zástavbou. A naopak podporuji rozvoj infrastruktury a další vysazování zeleně, zejména ve vybetonovaných komunikacích a plochách. Každé náměstí by mělo mít nejen dostatek zeleně, ale také vodní zdroj, např. vodotrysk či kašnu.

Veřejná politická podpora zájmu obcí a měst okresů Pelhřimov a Jindřichův Hradec.

Ve svém veřejném, mediálním a parlamentním působení bych se soustředil na hledání a prosazování zájmů napříč politickým spektrem i s nezávislými senátory a zastupiteli na krajské i komunální úrovni. Jsem připraven na konstruktivní dialog, který bude zájmy obyvatel senátního obvodu identifikovat a podporovat.

V případě mého zvolení budu trvale v kontaktu s občany, s radnicemi ve městech a ostatními starosty.