Volební program 2020

Příprava volebního programu regionální organizace SPD v Jihočeském kraji.

Předsednictvo regionální organizace jmenovalo pro zpracování volebního programu koordinátora, odborné komise, předsedy komisí i jednotlivé garanty za základní programové oblasti.

Program byl předložen po komplexním vyjádření předsedů odborných pracovních skupin a některých členů (první verze byla složena z jednotlivých námětů) 8. března 2020 na regionální konferenci SPD. V průběhu března se k programu, jeho doplnění či k návrhu změn mohli vyjádřit jednotlivé orgány SPD i jednotliví členové a čekatelé SPD v Jihočeském kraji. Zároveň byly podány návrhy bodů do zkráceného volebního programu, které tvoří závěr programu. Vznikla tak verze volebního programu, do které bude již jen zapracována aktuální problematika reagující na současnou složitou situaci v Jihočeském kraji, celé ČR i Evropě.

Složení odborných komisí Jihočeské regionální organizace SPD

Koordinátor činnosti odborných komisí a tvorbu volebních programů: Pána Lubomír, CB (pana@spd.cz); zástupce koordinátora pro činnost odborných komisí a tvorbu volebních programů: Augustin Martin, TA

Odborná komise pro hospodářský rozvoj, dopravu, cestovní ruch a zaměstnanost: Adámek Jiří, CB (garant pro cestovní ruch); Augustin Martin, TA; Hofmann Zdeněk, ST; Hrubiško Petr, PT (garant pro smart region); PT; Koutník Dalibor, JH; Mikeš Václav, CK (předseda, hlavní garant); Pils Stanislav, CB; Tetík Rudolf, CB

Odborná komise pro samosprávu, státní správu a kontrolu, rozpočet a informatiku: Pána Lubomír, CB (garant pro rozpočet); Tetík Rudolf, CB; Vachta Jiří, ST; Vyhnálek Aleš, JH; Wachtfaitl Petr, PT (předseda komise)

Odborná komise pro výchovu, vzdělávání a kulturu: Augustin Martin, CB; Baránek Pavel, JH; Petr Boubín, ST; Jungbauer Lucie, CK; Kotěšovec Zdeněk JH; Marounková Hana, CB; Mikešová Milada, CK; Pána Lubomír, CB (předseda komise, hlavní garant); Vendulka Vachtová Vacková, ST;

Odborná komise pro životní prostředí, zemědělství a venkov: Kočovský Bohumil, PI (garant pro zemědělství); Koutník Dalibor, JH (předseda komise, hlavní garant); Nerad Ladislav, TA; Novák Josef, CK; Tichá Pavlína, CB; Zelený Zdeněk, TA

Odborná komise pro zdravotnictví a sociální péči: Handrejch Leoš, PI (předseda komise, garant pro zdravotnictví); Havlová Ivana, JH; Kroutilová Monika, CB; Stierandová Alice CB; Vyhnálek Aleš, JH (garant pro sociální péči)

Odborná komise pro bezpečnost, sport, mládež a drogovou problematiku: Dvořák Ivo (garant pro bezpečnost), TA; Kočovský Bohumil, PI; Lovasz Michael, CK (garant pro sport); Šindelářová Marcela, PI; Tetík Rudolf, CB (předseda komise)

Volební program pro volby do zastupitelstva Jihočeského kraje 2020

Svoboda a přímá demokracie

Jihočeská organizace

Znak SPD. kontakty

Následuje text na další straně.

Předkládáme našim voličům a všem občanům náš volební program, který je programem otevřeným. Do zahájení volební kampaně (i v jejím průběhu) očekáváme náměty a připomínky k předkládaným bodům, popř. další doplnění. Program zveřejňujeme na stránkách Jihočeské organizace SPD. Připomínky, náměty a doplnění nám můžete posílat na mail jihocesky@spd.cz nebo pana@spd.cz . Děkujeme, odpovíme každému a Vaše připomínky a náměty se pokusíme do programu zapracovat, pokud budou realistické.

Předkládáme moderní program s převažujícími středovými prvky. Náš volební program je demokratický a vychází z programu SPD a Stanov SPD a jeho hlavním mottem je:

Program, který tvoří lidé pro lidi.

Náš program je splnitelný a realizovatelný ve prospěch všech občanů Jihočeského kraje.

ROZVOJ JIHOČESKĚHO KRAJE

PROHLUBOVÁNÍ DEMOKRATICKÉHO ŘÍZENÍ

Prohlubování rozvoje a demokratického řízení chceme dosáhnout tím, že občany Jihočeského kraje dáváme na první místo:

Jihočeský kraj a jeho občané především.“

Program vychází a plně akceptuje celostátní program a stanovy hnutí Svoboda a přímá demokracie. Zaměřuje se na řešení regionálních problémů, spojených zejména s dopravou, dostupností zdravotní péče a řešení problémů s nepřizpůsobivými občany. Prosazuje řadu celostátních témat hnutí, především odpor k migraci, zrušení televizních poplatků, podporu rodin a seniorů a prosazování přímé demokracie.

Naším dlouhodobým cílem je zvyšovat počet obyvatel Jihočeského kraje zejména přirozeným přírůstkem, snižováním úmrtnosti a prodlužováním věku. Proto je naším hlavním cílem, ve spolupráci s místními samosprávami, zlepšování podmínek pro život každého jednoho občana Jihočeského kraje, zejména poskytováním kompletního „servisu“ ve službách (vzdělávacích, sociálních, kulturních, sportovních). Dále podporou pracujících, poctivých občanů, podporou jejich rodin a dětí. Chceme také podporovat úspěšně resocializované, nikoli nepřizpůsobivé občany.

Jihočeský kraj nesmí ovládat žádné zájmové skupiny. Jihočeský kraj byl v uplynulém volebním období řízen nekoncepčně a nesystémově. V uplynulém období žil z podstaty a řízení se orientovalo na „projídání“ rozpočtových rezerv, místo aby organizačně posilovalo veřejný sektor a vytvářelo příznivé podmínky pro podnikání. Proto chceme v dalším období zavádět a posilovat nové prvky řízení, tak jak je zavádějí ve Švýcarsku a Anglii pod názvem Nové řízení veřejné správy (New Public management).

Oč jde? O reformu kvality (zjednodušení administrativních postupů pro občany, lepší organizace práce, reforma vlastní technologie výkonu veřejné správy, využití moderní výpočetní techniky, dosahování energetických úspor (Energy Performance Contracting)). Úspory ve veřejném sektoru jsou důležité nejen tím, že neznamenají pouze snižování nákladů, ale současně i zlepšují činnost kraje, měst, obcí a jimi zřizovaných organizací. K tomu chceme využít zkušeností partnerů v Evropě (jsme tak skromní, že přiznáme, že je někdo jiný v něčem lepší a potom jsme tak chytří, že zjistíme, jak se jim v tom můžeme vyrovnat nebo je dokonce předehnat), zejména našich nejbližších sousedů v Horním Rakousku a Dolním Bavorsku (s nimiž se sdružujeme ve společnosti přátel 3 zemí). Podle jejich zkušeností provedeme audit příjmů, výdajů, efektivity řízení, počtu a náplně práce zaměstnanců nejen v samosprávné části kraje, ale ve spolupráci s jednotlivými ministerstvy i v jeho části zabezpečující výkon státní správy na území Jihočeského kraje a samozřejmě i v zřizovaných a založených organizacích Jihočeského kraje. Zavedeme nekompromisní a jednoznačnou odpovědnost za svěřené finanční prostředky a jasně daný postih při plýtvání a nekompetentnosti (včetně odvolání z funkce).

Deklarujeme nulovou finanční podporu politickým neziskovým organizacím.

Rozhodující roli v rozvoji kraje sehrává jeho rozpočet. Chceme, aby rozpočet naplňoval dlouhodobou vizi kraje, včetně Krajského investičního plánu, jež by měl být součástí Národního investičního plánu a byl udržitelný. Výdaje kraje stabilizujeme na výdajích z roku 2017; příjmy od státu i vlastní příjmy, včetně příjmů organizačních složek, které se každoročně zvyšují, budeme převádět do Fondu krajského investičního plánu tak, abychom během čtyř let vložili do tohoto fondu minimálně 6 miliard Kč.

Program je předkládán v pěti kapitolách:

VEŘEJNÁ SPRÁVA, ROZPOČET, BEZPEČNOST A KONTROLA

HOSPODÁŘSKÝ ROZVOJ, DOPRAVA, ZAMĚSTNANOST

ŠKOLSTVÍ – VÝCHOVA A VZDĚLÁVÁNÍ

KULTURA, SPORT, DĚTI A MLÁDEŽ

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, ZEMĚDĚLSTVÍ, VENKOV

ZDRAVOTNICTVÍ, SOCIÁLNÍ PÉČE, RODINA

VEŘEJNÁ SPRÁVA, ROZPOČET, BEZPEČNOST A KONTROLA

Veřejná správa je charakteristická podstatnou celostní povahou, vyžadující celostní pohled. Metodologické a metodické přístupy umožňující takový pohled na fungování veřejné správy můžeme s určitým zjednodušením vyjádřit ve třech rovinách – a) systémový přístup; b) vývojový, genetický přístup; c) interdisciplinární přístup.

Základem veškeré činnosti Jihočeského kraje je jeho rozpočet. Rozpočet Jihočeského kraje v uplynulém volebním období měl tři tendence:

  1. V posledních třech letech odčerpal z rezerv Jihočeského kraje 3 000 000 000, v roce 2018 – 1,6 miliardy, v roce 2019 jednu miliardu a v roce 2020 plánuje odčerpat téměř 1 miliardu Kč.

  2. Z rezerv byly odčerpány tři miliardy, ačkoliv příjmy ze sdílených daní rostly (2018 o 300 milionů, 2019 o 200 milionů a v letošním roce je plánováno opět 300 milionů). Vidíme tak, že příjmy každoročně rostou a místo toho, aby kraj zvýšené příjmy využil na smysluplnou realizaci do investic, tak tyto zvýšené příjmy projedl (cca půl miliardy), tak navíc projedl i další 3 miliardy z rezerv.

  3. Vedle „projedení“ všech rezerv současnou koalicí, koalice v rozpočtu plánuje snižování kapitálových výdajů. Za rok 2019 byly kapitálové výdaje 4,4 miliardy, ale plán na letošní rok 2020 je jen 4,1 miliardy, na rok 2021 3,4 miliardy a na rok 2022 dokonce jen 3 miliardy Kč.

Stávající politická garnitura tak plánuje pokles podílu investic na rozpočtu z 22,4% na postupné snižování až k 15%.

Od vzniku Jihočeského kraje v roce 2000 se neustále zvyšoval počet jeho pracovníků (například v roce 2001 – 41 pracovních míst, 2010 – 499, 2014 – 528, 2020 – 561). S tímto enormním a neefektivním nárůstem pracovníků se nechceme smířit a budeme požadovat zjednodušení agend a snížení počtu pracovních míst.

Jihočeskému kraji se nedaří spolupracovat s městy a obcemi nejen při výběru pozemků k výstavbě infrastruktury (sjezdy či nájezdy na komunikace), ale ani na pozemcích v majetku kraje, kde by byla možná potencionální bytová výstavba. To vše za předpokladu minimálních zásahů do zeleně a kvalitní orné půdy.

Dosavadní územní plány obcí jsou v mnoha případech nesmyslně navrhovány a schvalovány. Dochází k tomu, že místa, která by mohla sloužit k výstavbě bytů a domů, nejsou zahrnuta do územních plánů jako stavební z důvodu nemožnosti napojení budoucích sídel na komunikace II. a III. třídy, které jsou v majetku kraje. Jihočeský kraj by proto měl vnímat jednotlivé územní plány jako jeden celek a zabezpečovat koordinaci těchto plánů mezi krajem i  jednotlivými městy a obcemi navzájem.

Priority:

V našem programu plánujeme odstranit negativní tendence (viz výše) s tím, že výdajovou částí rozpočtu budeme kopírovat výdaje v roce 2017. Tím vznikne každoroční rezerva minimálně 2 miliardy Kč, za celé volební období minimálně 8 miliard, jimiž podpoříme Národní investiční plán pro Jihočeský kraj (který doplňujeme o vlastní návrhy). Investováním minimálně 8 miliard Kč zvrátíme negativní tendenci v plánování poklesu investic současnou politickou garniturou a kapitálové výdaje v příštích 4 letech budou tvořit minimálně 25% rozpočtu.

Snížíme počty pracovních míst v letech 2021, 2022, 2023 v průměru o 2%, celkem o 6%, tj. celkem 34 pracovních míst. Dosáhneme toho: Snížením rozsahu a složitosti vykonávaných agend, dobrou organizací, přerozdělením problematiky, vzájemnou zastupitelností.

Pokud se nám podaří ve spolupráci s jednot1ivými ministerstvy provést komplexní revizi administrativních postupů veřejné správy, zejména státní správy s cílem vyloučit pracovní místa, která nejsou nutná nebo užitečná, pak by snížení po optimalizaci, zaměřené nejen na pracovní místa v samosprávě, ale zejména na pracovní místa ve státní správě, moh1o být celkové snížení o dalších 6%, celkem o 12% (2021 o 2%, 2022 o 4%, 2023 o 3% a 2024 o 3%), to je celkem oproti původnímu stavu snížení o 68 míst, tj. z 561 na 493 zaměstnanců Jihočeského kraje.

Navrhujeme snížit nejen počet zaměstnanců, ale i uvolněných funkcionářů. Vedle snížení počtu také budeme navrhovat, aby žádný uvolněný funkcionář Jihočeského kraje nevykonával žádný souběh funkcí (např. s funkcí starosty či místostarosty) ani souběh s dalšími pracovními poměry (např. ředitel, vedoucí, právník, apod.) s výjimkou u lékařů a učitelů, kde by však úvazek neměl přesáhnout 1/10 úvazku.

Zvýšit podíl občanů kraje na jeho řízení, ať již formou krajských referend nebo anket v oblasti, kterých se problém či rozhodnutí bezprostředně týká. Zároveň v průběhu příštích čtyř let navrhneme krajské referendum o prioritách investic na příštích deset let. Občané tak budou moci rozhodovat o řešení systémového rozvoje celého kraje i problémech v jednotlivých regionech kraje.

V rámci realizace programu najdeme i prostor pro podporu církví. Hlásíme se ke křesťanským kořenům Evropy a tím i Jihočeského kraje. Ve spolupráci se všemi sbory církví v kraji budeme podporovat jejich rozvoj. Napomůžeme jim tak, aby se postupně připravovaly na odluku církve od státu.

Kontrola se musí stát nedílnou součástí práce každého funkcionáře. Posílíme také kontrolní roli opozice, nejen tím, že by měl být opoziční zastupitel předsedou kontrolního výboru, ale v kontrolním výboru by mohla mít většinu opozice. K prohloubení kontroly i do odborné problematiky by mohla opozice získat i další dvě místa předsedů výborů.

BEZPEČNOST

Program se opírá nejen o praktické návrhy, ale také o teorii. Teorie bezpečnosti je spojena s demokratickou pluralitní společností. A proto i v dílčích otázkách jsme zastánci pluralitní společnosti. V mezilidských vztazích jde o dobré soužití. A to nejen mezi občany našeho kraje, ale i těmi, kteří se do kraje přistěhují, ať již odkudkoli. Dobré soužití je pluralitní soužití.

V kraji zabezpečíme (státu doporučíme) aby měl dva typy rezerv: I. dostatečnou zásobu všeho (průmyslových výrobků i potravin), co může vyžadovat krizová situace a II. Výrobní kapacitu, která vše potřebné v krizové situaci dokáže neprodleně doplňovat.

Nedílnou součástí nového přístupu k tomu, aby se občané kraje cítili bezpečně a nebyli státní či městskými policiemi „pronásledováni“, ale aby jim tyto pomáhaly, by měly být i změny v koordinačních dohodách uzavřených mezi našimi městskými policiemi a Policií ČR za účelem stanovení postupu při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku na území měst Jihočeského kraje.

Stručně řečeno, půjde o to, aby se městské policie soustředily na plnění vyhlášek, které přijala města (a ne, aby její hlavní prací bylo řešit špatné parkování a dopravní přestupky) a Policie ČR zabezpečovala bezpečnost občanů. Městské policie musí k zabezpečování veřejného pořádku úzce spolupracovat s dalšími organizacemi a institucemi sídlícími na území města. Všechny tyto organizace (každá se svým dílem zodpovědnosti) soustředí svoji pozornost zejména na problémová místa ve městě. Jihočeský kraj zabezpečí metodickou pomoc všem městům, které zřizují městské policie, a pomůže dohodám obcí s městy, která městskou policii mají.

Priority:

Zlepšíme koordinaci nestátních bezpečnostních služeb působících na území Jihočeského kraje a přispějeme tak k synergickému efektu v činnosti všech organizací zajišťujících bezpečnost.

Budeme navrhovat městům, která zřizují městskou policii, aby doplnily své Koordinační dohody uzavřené mezi městem a Krajským ředitelstvím policie Jihočeského kraje v duchu změn zaváděných v souladu s naším programem.

Soustředíme se na vlastní bezpečnost – zvýšíme odpovědnost za vlastní připravenost kraje a občanů na mimořádné události, například selhání dodávek elektrické energie (black out), povodně, sucho.

Budeme jednat s Krajským vojenským velitelstvím o možnosti, v rámci praporu aktivních záloh, o vytvoření rot z občanů kraje na základě teritoriality podle okresů.

Poskytneme plnou součinnost a podporu profesionálním složkám Integrovaného záchranného systému.

Navrhneme založit dotační program (cca 15 milionů Kč) „Podpora bezpečnosti v obcích Jihočeského kraje. Program by měl pomáhat obcím, kde se vyskytnou problémy s občanským soužitím. Vyčleněné prostředky podpoří zvýšenou aktivitu v problémových místech. Zvýšená bezpečnost může být organizována městskými policiemi, soukromými bezpečnostními službami či občanskými hlídkami.

HOSPODÁŘSKÝ ROZVOJ, ZAMĚSTNANOST, DOPRAVA

Hospodářský rozvoj stojí na tzv. třech pilířích – ekologickém, sociálním a ekonomickém. Hlavním ekologickým problémem v Jihočeském kraji je kůrovec a masivní degradace půdy (zemědělská půda se ochuzuje o ornici – nejúrodnější část, která umožňuje pěstování plodin). Ekonomickou a sociální situaci občanů kraje zlepšíme dobrou organizací v oblasti vědeckovýzkumné činnosti s důrazem na inovační prostředí a trh páce v Jihočeském kraji tak, aby byl vyvážený rozvoj celého území regionu i jeho jednotlivých částí. Je také potřené zvýšit podporu zpracování místní produkce, hlavně ve venkovských oblastech (zemědělství a lesnictví).

Hospodářský rozvoj by měl být založený na znalostech, vnitřním trhu, a dobrém podnikatelském prostředí, adaptabilním trhu práce, rozvoji strategického plánování, posilování spolupráce všech aktérů na území Jihočeského kraje, na inovacích a technologiích.

Inovace a technologie by měly být využívány také k řešení městských problémů, zvyšování efektivity správy měst a zlepšování kvality života obyvatel i návštěvníků kraje. Inteligentní město (Smart City) poskytuje pro své obyvatele i návštěvníky celou řadu dalších výhod (vyšší konkurenceschopnost, bezpečnost a udržitelnost).

Jihočeský kraj je jedním z turisticky nejatraktivnějších regionů České republiky. Cestovní ruch je proto vnímán jako významný ekonomický rozvojový faktor. Je proto důležité koordinovat potřebnou organizační strukturu, která je nositelem invence a inovace rozvoje kraje, s celým organizačním systémem veřejné správy Jihočeského kraje a navazovat na Program rozvoje Jihočeského kraje 2014 – 2020.

Priority:

Podpora stavebních úprav objektů a jejich následné využití pro zachování, rozvoj či obnovu základních služeb občanské vybavenosti obcí, případně jako startovací byty pro mladé a rodiny s dětmi.

Pro řešení problémů je důležité využít jasnou koncepci a strategii při znalosti potenciálu a poptávky v dané oblasti. Pro úspěch jednotlivých programů je klíčová připravenost projektů, které budeme nejen koordinovat s Národním investičním plánem, ale předložíme je vládě ČR tak, aby se staly součástí Národního investičního plánu.

Klíčovou oblastí je kvalitní dopravní infrastruktura, nejen, jako základní předpoklad dopravy, ale je také limitujícím faktorem rozvoje národního hospodářství a tím i regionálního rozvoje. K tomu chceme především řešit dopravní infrastrukturu hraničního přechodu Strážný; obchvat města Kaplice II. etapa – s realizací, která nevyvolává přímé nároky na realizaci dalších komunikačních, infrastrukturních či jiných staveb. Kumulace vlivů s jinými záměry se v dotčeném území může projevit v intenzitách dopravy, využívajících záměr. Ten je však v rozporu se současně platnou ÚPD, tj. územním plánem města Kaplice, který nabyl účinnosti dne 8. 7. 2010. V tomto územním plánu je se záměrem uvažováno, ale jedná se o původně navržený koridor, jehož umístění se od předkládané trasy záměru liší. Obchvat proto chceme řešit citlivě, abychom nenarušili územní rozvoj města Kaplice. Proto chceme dát prostor vyjádření občanům města, tím, že o projektu uspořádáme referendum.

Podporujeme dostavbu dálnic na území Jihočeského kraje, obchvaty a rozšíření silnic I. kategorie na území Jihočeského kraje tak, jak jsou schváleny v dokumentech Krajské správy silnic a dálnic Jihočeského kraje.

Podpoříme obnovu přivaděče surové vody z přehrady Římov do úpravny vody Plav, která je zařazena mezi dvěma desítkami prioritních vodohospodářských projektů v České republice. Nádrž Římov je hlavním zdrojem pro zásobování jižních Čech pitnou vodou a její ochrana je zabezpečena stanovenými zásadami hygienické ochrany a hospodaření v ochranných pásmech nádrže. Z hlediska objemu a odebíraného množství vody jde o největší vodárenskou nádrž v jižních Čechách

Hlásíme se k odpovědnosti za zajišťování pitné vody v kritických obdobích. Vnímáme nejen důležitost klíčové infrastruktury, ale také obnovu a budování studní s mechanickou možností čerpání vody. K tomu vypíšeme pro jihočeské obce investiční program.

Navrhneme Krajský investiční plán (a předložíme jej vládě ČR, aby se stal součástí Národního investičního plánu). Do plánu navrhneme zařadit výstavbu těchto staveb: Krajský dům dětí a mládeže v Českých Budějovicích; Otáčivé hlediště a zázemí divadla v Českém Krumlově; Domov pro seniory v Jindřichově Hradci, jehož součástí by měla být hospicová část; dobudování komplexu lehkoatletického stadionu v Táboře.

Podpoříme soutěž „Stavba roku v Jihočeském kraji“ jak v kategorii soukromá stavba, tak pro stavbu realizovanou obcí či jiným veřejným činitelem.

Podporovat investory, kteří zvyšují ubytovací kapacity a investiční skupiny při budování průmyslových kapacit a zvyšování zaměstnanosti občanů kraje (např. Viscofan CZ, 650 zaměstnanců, Budvar do roku 2020 další 2 mld Kč, Bosch 900 mld Kč, např. rozšíření výzkumného centra – nových 150 míst,…)

Zlepšit poskytování pohodlného přístupu k veřejným službám prostřednictvím jednotného kontaktního místa – Centrální portál Jihočeského kraje (CP JCK). Portál by měl mimo jiné také podporovat inteligentní cestovní ruch a portál „Občan“.

Pro oblast cestovního ruchu přijmeme Koncepci rozvoje cestovního ruchu na léta 2021 – 2027 tak, aby byla dlouhodobá, přesahující jedno volební období.

ŠKOLSTVÍ – VÝCHOVA A VZDĚLÁVÁNÍ

Jihočeský kraj potřebuje nový pohled na řízení kraje.

České školství je postaveno na principu nedůvěry. Změnilo se v dokazovatelskou organizaci, kde prvořadým úkolem není vzdělávání a výchova, ale permanentní vytváření alibistických materiálů směrem k předpisům, kontrolám, anonymním udáním, názorům vládnoucích politiků, často lidí bez odborného vzdělání. Dokladem je neúměrné množství materiálů a koncepcí zpracovaných na Jihočeském kraji, které podporují byrokracii a zatížily rozpočet Jihočeského kraje. To chceme změnit v řízení na principu důvěry (jak ke školám a jejich vedení, tak vedení škol k učitelům a žákům).

Kraj se musí připravit mimo jiné na to, že v příštích pěti letech (podle OECD) zanikne nebo projde modifikací 45 procent pracovních míst. Na to nelze reagovat pouze změnou či schvalováním nových studijních či učebních programů. K tomu je potřebné, aby na tyto skutečnosti reagovaly v praktické či nadstavbové studijní části všechny střední školy a učiliště změnou svých školních vzdělávacích programů. Ty musí posílit především ve svém přírodovědném a technickém obsahu, včetně protidrogové problematiky. Absolventi tak musí být připraveni na reálné, stále se měnící podmínky vývoje společnosti.

Výukové programy musejí sestavovat odborníci: prognostici, pedagogové s dlouholetou praxí, právníci, lékaři… Z programů musejí být vyloučeny stranické a ideologické zájmy. Musíme rychle zastavit situaci, kdy si výukové programy sestavují učitelé ve volném čase. A přitom ti, kteří by je měli tvořit, učitele kontrolují, kritizují, nechávají přepracovat apod. Základem vzdělanosti je učitel, jehož vize se shoduje s vizí prognostiků, který ví, jaký typ vzdělaného a jak vychovaného člověka bude ve společnosti potřeba, až bude současná generace žáků (studentů) směřovat ze školy do praxe.

Domníváme se, že učitel musí dostat jasné „mantinely“, v kterých se má pohybovat. To se neděje. Nebojíme se oprášit pojem „celostátní osnovy“ (tj. to klíčové z rámcových vzdělávacích programů), byť v proporcích, které dávají učiteli velkou míru individuální variability. Ředitelé škol a učitelé nesmí pracovat pod tíhou strachu. Ředitel musí být především pedagog a také dobrý manažer.

V souladu s celostátním programem chceme podporovat zrušení státních maturit, které se neosvědčily. Pokud stát uznává učitele a ředitele jako odborníka, měl by důvěřovat tomu, že maturita je na odpovídající odborné úrovni. Přestaňme už konečně srovnávat např. studenty gymnázií s učňovskými obory. Je to drahé a nic neříkající.

Připojíme se ke kritice procesu inkluze ve školství a přehodnotíme ji. Zrušili jsme něco, co nám svět záviděl. Odnášejí to všechny děti a mládež. Naopak se domníváme, že by se dítě, respektive jeho rodiče, měli v určitém čase rozhodnout mezi směrem studijním a praktickým, směřujícím k dokonalému zvládnutí řemesla.

Priority:

Budeme co nejkonkrétněji spolupracovat se školní inspekcí a brát více v úvahu její závěry.

Chceme zamítat ve výuce nadměrnému biflování faktů, ale přitom trvat na osvojení základních matematických a jazykových dovedností. Nezbytnou se jeví výchova ke kritickému myšlení, schopnosti překonávat překážky, pracovat samostatně, ale i v kolektivu. Důležitý je důraz na podporu individuálních tvůrčích schopností studenta či učně.

Budeme usilovat o dosažení priority vzdělávání u všech členů zastupitelstva a členů výborů zastupitelstva osobním poznáním a osobní zkušeností z práce alespoň v jedné (u členů výboru pro výchovu a vzdělávání ve dvou) školských radách – Jihočeský kraj je zřizovatelem 85 škol (zřizovatel obsazuje v každé škole 1/3 míst členů školské rady, to je průměrně 3 místa členů jedné školské rady).

Vyhodnotíme práci všech členů školských rad, kteří zastupují zřizovatele a nastavíme nový systém oboustranné komunikace Jihočeského kraje se jmenovanými členy školských rad, za zřizovatele. Zvýšíme tak význam školských rad a zlepšíme zpětnou vazbu školy na zřizovatele.

Budeme optimalizovat síť škol s opačným trendem než dosud, tj. kde se neosvědčilo spojování škol, budeme navrhovat jejich opětovné rozdělení se zvýšením odpovědnosti zejména za rozvoj učebních oborů. To vše v rámci stávajícího rozpočtu školy.

Chceme metodicky napomáhat při strukturalizaci předškolní výchovy a vzdělávání, podporovat vznik a fungování dětských skupin (i jeslí).

Budeme přísně dbát na dodržování §32 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb. Školského zákona („Ve školách a školských zařízeních není povolena činnost politických stran a politických hnutí ani jejich propagace“), zejména také na skrytou propagaci.

Budeme rozvíjet spolupráci s vysokými školami (např. Jihočeskou universitou, VŠTE, VŠE v Praze a její Fakultou managementu v Jindřichově Hradci) i v oblastech činností, kterým dosud nebyla věnována pozornost (např. rozšíření nabídky studijních programů vhodných pro uplatnění absolventů v Jihočeském kraji, společná výstavba bytů pro mladé pedagogy a ke stabilizaci přednášejících, získávání zkušeností vysokoškolských pedagogů s výukou na středních školách, organizace olympiád a práce s talentovanými studenty). Uvedeme do života heslo „University součástí kraje – kraj součástí universit“.

KULTURA, SPORT, DĚTI A MLÁDEŽ

Programové prohlášení současné koalice v oblasti kultury a sportu neobsahuje žádnou vizi ani koncepci. Oblast kultury a sportu tak byla řízena nahodile, bez koncepce a omezila se na obecnou podporu nesystémových finančních příspěvků.

Využijeme výročí a slavnostních příležitostí k osvětě i přímé účasti občanů a mládeže. Například prosinec 1918 – návrat našeho prvního prezidenta T. G. Masaryka z USA, 15. březen – den památky obětí okupace českých zemí nacistickým Německem, květen 1945 – slavnosti osvobození, 9. květen osvobození řady jihočeských měst Rudou armádou a Americkou armádou, 10. května setkání Rudé armády s Americkou armádou na náměstí v Č. Budějovicích, odkaz významných občanů obcí a měst v Jihočeském kraji (například v Č. Budějovicích – Zátka, Lanna). Na tyto tradice více navazovat.

Budeme podporovat nejen vrcholový sport žen i mužů, ale zejména široké zapojení občanů kraje do sportovních a kulturních aktivit. Zvláštní pozornost budeme věnovat kultuře a sportu mladé generace, především pak žáků středních, základních a mateřských škol. V kultuře se zaměříme na podporu zejména vlastní kultury.

Do systému kultury a sportu je potřebné vnést systémovou podporu. Ve sportu se to bude týkat návaznou spoluprací a koordinací činnosti s nově vzniklou Národní sportovní agenturou, která převzala od MŠMT ČR kompetence v oblasti státní politiky ve sportu a připravuje dotační programy. Agentura bude rozdělovat dotační prostředky od roku 2021.

Kulturní instituce zřizované krajem a městy jsou zřizovány nesystémově. V roce 1990, kdy byla zrušena krajská samospráva, bylo zřizování kulturních institucí v některých případech nesystémově převzato městy a státem. Po obnovení krajského samosprávného řízení v roce 2000 již nebyly všechny kulturní organizace, s krajským přesahem, převedeny zpět na kraj, ale jejich zřizovateli zůstali města a naopak některé organizace městského charakteru zřizuje Jihočeský kraj. Tím je potlačován hlavní smysl role zřizovatele.

Priority:

Do sportovní komise požádat o delegování (vedle zástupců politických stran) odborníků z Národní sportovní agentury, České unie sportu, z. s. (zabezpečuje servisní centra sportu), Asociace školních sportovních klubů z. s. (zastupuje všechny typy škol mateřských, základních, středních a vyšších odborných).

Využijeme dobré zkušenosti z již realizovaného programu rozvoje venkova (jehož podmínky chceme změnit tak, aby celých 100 milionů bylo investičních) a navrhneme investiční program pro rozvoj sportu s alokovanou částkou 100 milionů Kč (s 30% účastí žadatele nebo dalších subjektů).

Dosáhnout toho, aby kulturní organizace s městským charakterem byly zřizovány městy (např. Divadlo Oskara nedbala v Táboře) a kulturní organizace s krajským charakterem (a přesahujícím kraj) by měl zřizovat Jihočeský kraj (např. Jihočeské divadlo).

Zaměřit se na účelnost a efektivitu organizací zřizovaných krajem a odstranit (ve spolupráci s městy) případnou duplicitu v poskytování služeb, například působení dvou symfonických orchestrů v Jihočeském kraji.

Budeme podporovat výstavbu nového otáčivého hlediště v zámecké zahradě v Českém Krumlově (pokud se stane Jihočeský kraj zřizovatelem Jihočeského divadla, tak bude Jihočeský kraj společně s Ministerstvem kultury ČR stavbu i financovat).

K širšímu zapojení dětí a mládeže do sportovních a kulturních aktivit více využívat Domy dětí a mládeže. K tomu zvážit přesun zřizovatelské funkce Jihočeského kraje domů dětí a mládeže v bývalých okresních městech na města. Posílit roli Krajského domu dětí a mládeže v koordinaci a metodickém vedení městských Domů dětí a mládeže (města s funkcí obce s rozšířenou působností). Podpořit vznik těchto domů dětí a mládeže ve všech městech s rozšířenou působností (17 měst).

Navrhnou do Národního investičního plánu výstavbu Krajského domu dětí a mládeže s parametry hodné 21. století pro jednotlivé zájmové činnosti (vzdělávací, kulturní i sportovní).

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, ZEMĚDĚLSTVÍ A VENKOV

Ochrana životního prostředí je jednou z našich významných priorit. Jihočeská krajina je krásná a rozmanitá. Je pro nás nezbytné a to i pro budoucí generace, aby zůstala přinejmenším stejná a popřípadě se snažit o další zlepšení jejího stavu. Budeme podporovat výsadbu nových mezí a fragmentaci velikých polních celků. Meze mají mnoho funkcí. Zlepšují však srážkové vody, snižují celkový výpar z krajiny, jsou nezbytné pro rozvoj populací drobných živočichů, kteří v naší krajině výrazně ubývají. Typickými představiteli jsou zajíc polní, bažant obecný, koroptev polní a zpěvné ptactvo.

Další prioritou je vysazování mimolesních dřevin. Především listnaté stromy fungují jako jakési „klimatizace“ v tom smyslu, že odpařují listy vodu, čímž snižují celkovou teplotu okolního prostředí.

V lesích je zapotřebí podporovat pestrou skladbu lesních dřevin. Tím se předejde kůrovcovým kalamitám a velkým polomům.

V rámci podpory udržení vody v krajině a jejího vsaku do podzemních vod, kterých výrazně ubývá, je nutná revitalizace zarostlých a vyschlých rybníků, starých říčních tůní a celkově udržovat rozliv řek v jejich říčních nivách. Tato území nejsou převážně zastavěna a ani nijak zemědělsky využívána. Tato opatření by byla zásadní pro přirozený rozvoj fauny a flory, které jsou na toto prostředí vázány. Z pohledu zastavěných oblastí by se jednalo o významný faktor snižující povodňové vlny. Povodeň se rozlije do nezastavěného území říční nivy, tam se rozlije a zpomalí a tím dojde k výraznému snížení škod níže po toku v zastavěných oblastech. Typickými příklady jsou říční niva na řece Lužnici nad Suchdolem nad Lužnicí a obcí Majdalena nebo na řece Malši nad Českými Budějovicemi.

Jihočeský kraj potřebuje nový pohled na zemědělství, především v rámci změny hospodaření v krajině. Je nutné podporovat udržitelné hospodaření s ohledem na udržení vody v krajině, což začíná být velikým problémem. Rozlehlé lány řepky či kukuřice nedovolují vsak vody, díky čemuž voda odtéká po povrchu, popřípadě se rychle vypařuje, ale nedochází k doplňování rezervoárů spodních vod. Tento problém je způsoben i tím, že se stále méně využívá hluboká orba. Ta naopak vsak srážkových vod podporuje. Je nutné se taktéž zaměřit na využívání přírodních hnojiv na úkor umělých. Přírodní hnojiva váží vodu a postupně jí uvolňují.

Neméně závažným problémem souvisejícím s velikými lány řepky je nutnost aplikace celé řady pesticidů během vegetačního období. Tyto jedy se dostávají do potravního řetězce přes hmyz a poté do vyšších organismů, které se hmyzem živí. V těch se následně kumulují a dochází k jejich oslabení a chronickým otravám. Pesticidy, které po aplikaci na rostliny spláchne déšť, se mohou vsáknout do podzemních vod a tím do studní. V podzemních vodách již byly prokázány ve vědeckých studiích. Pokud nedojde ke vsaku, odtečou se srážkami do rybníků a vodních toků, kde je lze prokázat i v rybách. Tím se opět dostávají až do lidské potravy. U řady těchto látek byly prokázány jejich mutagenní a kancinogenní účinky. Toto následně vede ke snižování kvality života, onemocněním a vysokými náklady na následnou léčbu. Z výše napsaného vyplývá, že by měl být vyvíjen tlak jak na jinou skladbu pěstovaných plodin, tak na minimalizaci užívání chemických látek v zemědělství. Jistě by bylo vhodné podporovat různé vědecké projekty zaměřené na vliv uvedených chemických přípravků. Chemizace zemědělství je zároveň finančně náročná a ničí druhy živočichů, kteří nám přirozeně a zdarma pomáhají v boji se škůdci.

Velmi důležitým faktorem dalšího směřování zemědělství jsou nesmyslné a kontraproduktivní dotace z EU. Systém těchto dotací způsobuje největší zlo, korupci a křivení trhu. Například zemědělský podnik, který se nachází 12 km od jaderné elektrárny Temelín, postavil za dotace bioplynovou stanici. Díky bioplynové stanici je potřeba pěstovat lány kukuřice. Kukuřice je širokořádková rostlina s vůbec nejvyšším erozním faktorem. Pro půdy, které jsou ohroženy vodní a větrnou erozí je kukuřice absolutně nevhodná plodina. Díky ohromné spotřebě krmiva pro bioplynovou stanici a absolutně nenormálním dotacím z Evropské unie, například dotace na každých 1000 litrů mléka, které není vyrobeno, družstvo ukončilo kvalitní chov dojnic. Nyní má již pouze masný skot. Má tedy málo skotu, tím pádem málo vyprodukovaného hnoje. Půdy jsou totálně vydrancované, protože se nehnojí. Do půdy se nevrací žádná organická hmota v podobě hnoje, protože hnůj také spotřebuje bioplynová stanice. Půdy se hnojí pouze chemickými hnojivy nebo digestátem – to je tekutina, která vzniká anaerobní fermentací při výrobě bioplynu. Digestát ale není organické hnojivo, ale jen slabé minerální hnojivo. Půdy již velmi často jedou na  starou půdní zásobu, jsou ničeny erozí a dochází k neustálému úbytku ornice a díky nehnojení organickými hnojivy se půda nemůže obnovovat. Jestli bude tento trend pokračovat brzy se některé plochy  přemění na polopouště. Ničení vsakovací schopnosti půdy  se děje také tím, že se používá hodně těžká technika a dochází k velkému utužení půdy. Jelikož má družstvo díky suchu a zničeným půdám horší výsledky v pěstování kukuřice je potřeba dodat do bioplynové stanice další krmení, tedy každý měsíc naváží  sešrotované obilí ve váze 40 tun. Tedy výsledkem je, že díky takové zemědělské politice družstvo pěstuje na orné půdě kukuřici a obilí proto, aby kukuřice a obilí bylo spáleno a přeměněno na elektřinu, přestože za humny je jaderná elektrárna. To je tragedie. Díky současnému trendu a nedostatku krmení bude zrušen chov skotu. Výsledkem pak bude, že hovězí maso a další produkty se budou dovážet ze zahraničí, např. hovězí maso z Brasilie, kde je každému úplně jedno jak se tam staví k životnímu prostředí. A my o to víc zatížíme krajinu kamionovou dopravou, která má také negativní vliv na prostředí.

Na dlouhodobém znečišťování povrchových i podzemních vod se podílejí i provozovatelé nekvalitních čistíren odpadních vod. Z toho důvodu je třeba podporovat jejich výstavbu.

Priority:

 • Podpora revitalizace říčních niv a rybníků.
 • Podpora výsadby mimolesní zeleně.
 • Podpora obnovy pestrého složení lesních dřevin.
 • Podpora fragmentace velkých polních lánů a jejich rozdělení remízky.
 • Podpora minimalizace využívání chemických látek a umělých hnojiv v zemědělství, jejich náhrada přírodními hnojivy, pěstování rozličných zemědělských plodin, ne pouze řepky či kukuřice, minimalizovat využívání jedovatých chemických postřiků jako je Randap a podobné herbicidy.
 • Působit na vládu, aby změnila dotační politiku ve prospěch pěstování obilovin, cukrové řepy, brambor a zeleniny.
 • Změna dotační politiky v přístupu k chovu hospodářských zvířat.
 • Zákaz používání geneticky upravených osiv.
 • Spolupracovat s odborníky na přípravě vyhlášek, resp. nařízení vlády pro změnu dotační politiky, zákazu používání jedovatých postřiků proti
 • plevelům i na podporu růstu rostlin, zákazu GMO plodin (zejména kukuřice), na redukci ploch pro pěstování řepky a kukuřice, revitalizaci mrtvé zemědělské půdy po předchozím pěstování řepky a kukuřice, získat finance potřebné pro uvedenou změnu chování zemědělců při pěstování zemědělských plodin.
 • Podpora výstavby kvalitních čistíren odpadních vod.
 • Navrhneme jednotnou metodiku pro města a obce k citlivé regulaci počtu holubů.

 • Budeme podporovat budování zeleně, zejména „zelené střechy a zelené fasády“ a fotovoltaiky pro vlastní potřebu. Vytvoříme podmínky pro jejich vybudování na všech budovách v majetku kraje.

ZDRAVOTNICTVÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE (zlepšit dostupnost zdravotní a sociální péče)

Stávající koalice (ČSSD, KDU-ČSL, TOPO9, Jihočeši a STAN), ač ve své koaliční smlouvě měla na prvním místě priority v oblasti nemocničních a zdravotních služeb, své programové závazky nesplnila. Celé volební období můžeme nazvat udržovacím obdobím, v některých oblastech se situace dokonce zhoršila, zejména čekací doby na ošetření i zdravotnické výkony.

Došlo k likvidaci malých oborů v okresních nemocnicích, přehnaná centralizace škodí pacientům na periférii kraje a snížila se tak dostupnost zdravotní péče (minimálně se prodloužily dojezdové doby u jednotlivých zdravotnických specializací).

Menší nemocnice směřují k zabezpečování LDN a ošetřovatelské péči a méně (nebo vůbec) se nezabezpečují odborné medicínské obory. V nemocnicích chybí tzv. malé obory – urologie, ušní, nosní, krční, oční, infekční. Dnes je medicína tak pokročilým oborem a tak je super specializovaná, že lékaři z jiných specializací nejsou schopni provádět péči (diagnostiku i léčbu) v jiné specializaci (oboru), než pro kterou mají kvalifikaci. Pokud toto nebude schopen holding Jihočeských nemocnic zabezpečovat samostatně, pak bude na zvážení spolupráce s dalšími zdravotnickými subjekty a zdravotními pojišťovnami při zlepšování péče o pacienty, zejména na snižování čekacích dob na vyšetření i lékařské úkony.

Ne úplně se dosud daří naplnit záměr, aby v jednotlivých nemocnicích Jihočeského kraje, které poskytují akutní lůžkovou péči, zůstaly zachovány na kvalitní certifikované úrovni základní obory lékařské péče, kterými jsou chirurgie, interna, gynekologie a porodnictví, dětské lékařství. To se v některých nemocnicích nedaří zejména u dětského lékařství, gynekologie a porodnictví. Nepodařilo se udržet akreditovanou urologii v Písku, ač přijatý dlouhodobý záměr rozvoje nemocnic hovořil o opaku. V nemocnici v Dačicích se programové prohlášení nepodařilo naplnit vůbec. Dále se nepodařilo naplnit programový závazek – realizovat ve všech nemocnicích centrální příjem.

Ač byla v plánech koalice avízovaná hospicová lůžka v nemocnicích, tak žádná neexistují (a navíc, jeden stálý hospic v Prachaticích pro potřeby kraje je nedostatečný).

Nedošlo k deklarovanému zlepšení dostupnosti péče, ale naopak došlo ke zhoršení dostupnosti především v malých oborech (urologie, nosní, ušní, krční, psychiatrie, oční,…). Čekací doby nebyly minimalizovány, ale naopak zvyšují se jak na ambulantní, tak i plánovaná vyšetření.

Stále není zabezpečeno, aby terénní lékaři měli vzdálený bezplatný přístup k informacím, včetně prohlížení rentgenových a CT snímků u svých pacientů odeslaných na toto vyšetření.

Nedocházelo k hodnocení a k průběžné aktualizaci dokumentu „Zdravotní koncepce Jihočeského kraje na roky 2015 – 2020“ Naopak, některé body z koncepce, které jsou uvedeny správně, nebyly naplněny (viz předchozí konstruktivní kritika). Vzniká výrazný nepoměr mezi „okresními“ nemocnicemi a „krajskou“ nemocnicí způsobený tokem investic z 80% do krajské a 20 % do ostatních sedmi nemocnic.

Největší pozornost bychom jako kulturní národ měli věnovat těm, kteří se o sebe nemohou již postarat. Musíme zajistit všem, kteří to potřebují fyzickou a psychickou soběstačnost a umožnit jim v nejvyšší možné míře zapojení do běžného života a to i v případech, kdy to vylučuje jejich stav, zajistit jim důstojné prostředí a zacházení. Pro ty občany, u kterých medicína vyčerpala své možnosti, zvážit možnosti zřízení hospice, například v dolním areálu nemocnice v Č. Budějovicích, ze kterého jsou oddělení postupně přemisťovány do horního areálu.

Priority:

Povést kontrolu dostupnosti a dojezdu u zdravotnických specializací a v případě zjištěných nedostatku zjednat nápravu. Letecká záchranná služba by měla mít 24 hodinový provoz, tak jak tomu bylo u zabezpečování armádou ČR.

Vzhledem ke specifickým podmínkám Jihočeského kraje, zejména jeho rozloze, by každá okresní nemocnice měla rozšířit, vedle základních, (velkých) oborů, svoji působnost o 1 malý obor, který budeme významně podporovat personálně i technicky tak, aby byla zajištěna mimo jiné dostupnost a dojezdová doba pro tyto samostatné obory. V některých nemocnicích (například v Dačicích) zabezpečit vznik infuzního centra. Přirozenou součástí nemocnic se musí stát paliativní péče, zdravotnictví tak musí provázet člověka od jeho narození až do smrti.

Vybudovat další jedno či dvě hospicová zařízení jako součást stávajících zařízení Jihočeského kraje a navrhnout jejich výstavbu do Národního investičního plánu.

Provést objektivní vyhodnocení „Zdravotní koncepce Jihočeského kraje na roky 2015 – 2020“ a na základě tohoto hodnocení přijmout novou „Zdravotní koncepci Jihočeského kraje na roky 2021 – 2027“; optimalizovat řízení holdingu i jednotlivých nemocnic (a. s.), včetně odměňování s prioritou na lékaře a zdravotní sestry; uvést do života opatření, která jsou v koncepci uvedena správně, ale nebyla realizována – například: nosné jsou ortopedie velkých kloubů a akutní rehabilitace (pro potřeby ortopedie); urologie a ichtyologická centra, psychiatrie; zabezpečit trvalou dostupnost cévního chirurga k akutním výkonům (dosud není zabezpečen ani v Č. Budějovicích).

Zdravotní koncepci aktualizovat, s ohledem na možná rizika, za výrazného přispění vedení jednotlivých nemocnic se zaměřením na dělbu činností. Vyřešit vztahy nemocnic v bývalých okresech (Jindřichův Hradec – Dačice; Prachatice – Vimperk) a možnosti poskytované malou vzdáleností mezi nemocnicemi ve Strakonicích a Písku tak, aby dělba činností prospěla dostupnosti péče a její kvalitě s cílem spokojenosti občanů Jihočeského kraje. K tomu je potřebné uzavřít dohody o dobrém sousedství a funkční spolupráci se sousedními kraji k zabezpečení prostorové a časové zdravotní péče v okrajových oblastech našeho i jejich krajů.

Po vzoru dohod mezi složkami Integrovaného záchranného systému Jihočeského kraje s Horním a Dolním Rakouskem a Dolním Bavorskem se obdobně dohodnout na možnostech spolupráce v oblasti zdravotní péče.

Provést revitalizaci bývalého plicního sanatoria Hrudkov u Vyššího Brodu v okrese Český Krumlov tak, aby sloužila jako klimatické léčebné zařízení Jihočeského kraje a zároveň také jako záložní karanténní rezerva krajské nemocnice.

Provést aktualizaci „Střednědobého plánu sociálních služeb“ odpovídající aktuální situaci a možnostem Jihočeského kraje.

Využít dotační politiku státu a pomáhat obcím v Jihočeském kraji s budování stabilizačních bytů či sociálním bydlení (využít např. zkušenosti ze Vsetína).

Podpoříme sociálně právní projekt Jihočeského kraje a Jihočeského soudu „Bezplatná insolvenční poradna“.

Podporujeme program SPD pod heslem „Rodina na 1. místě“, včetně manželské půjčky pracujícím lidem; zrušení daně z nabytí nemovitosti; každoroční zvyšování minimální mzdy v závislosti na růstu průměrné mzdy v národním hospodářství; daňové zvýhodnění rodinám, pro všechny děti, o které pečují: u 1. dítěte na dvojnásobek – na 30 408 Kč ročně, u 2. dítěte také na dvojnásobek – na 38 808 Kč ročně, u 3. (a každého dalšího) dítěte v rodině na čtyřnásobek.

ZÁVĚR

Závěry volebního program pro volby do zastupitelstva Jihočeského kraje jsou jasné – předvídatelné – srozumitelné – vlastenecké. Za prioritní považujeme:

 • Obnovit nezávislý, soběstačný stát, včetně nekompromisního STOP nelegální migraci. Posilovat vše, co souvisí s národní bezpečností státu a kraje v krizových situacích a krizových stavech (stav nebezpečí, nouzový stav, stav ohrožení státu, válečný stav)

 • Zamezit plýtvání veřejnými prostředky a nulovou toleranci k rozkrádání.

 • Snížit administrativní zátěž (jak obsahovou tak personální) veřejné správy v Jihočeském kraji (ve spolupráci s jednotlivými ministerstvy ČR).

 • Zvýšit podíl občanů na řízení kraje s využitím krajských referend nebo oblastních anket.

 • Zvyšovat počet obyvatel Jihočeského kraje, zejména přirozeným přírůstkem, snižováním úmrtnosti a prodlužováním věku.

 • Provést audit příjmů a výdajů, zlepšit efektivitu řízení a poskytování služeb. K tomu snížit počet uvolněných funkcionářů a zaměstnanců Jihočeského kraje z 561 na 493.

 • Odstranit z rozpočtu negativní tendence (například rozhazovačnost) a tím snížit výdaje na úroveň roku 2017. Ušetřit tak ročně minimálně 2 miliardy Kč (ve volebním období minimálně 8 miliard Kč), které využijeme na podporu Krajského investičního plánu.

 • V rámci Krajského investičního plánu (který by měl být součástí Národního investičního plánu) více investujeme mimo jiné, do dopravní infrastruktury a parkovišť, do otáčivého hlediště v Českém Krumlově, do Krajského domu dětí a mládeže, do revitalizace léčebny v Hrudkově s možností jejího využití v případech krizového stavu.

 • Zabezpečit pokračování investic v rámci Fondu obnovy venkova a kotlíkových dotací. Nově zřídíme Fond obnovy a budování studní s mechanickou možností čerpání vody a Fond budování a rekonstrukce sportovišť (vždy s minimálně 30% vlastním podílem žadatele).

 • Posílit přírodovědný a technický obsah školních vzdělávacích plánů s tím, aby absolventi byli připraveni na reálné, stále se měnící podmínky vývoje naší společnosti.

 • Do řízení školství, kultury a sportu vneseme systémovou podporu. K tomu je potřebné přehodnotit zřizovatelskou funkci kraje a měst, podle dosahu a rozsahu zřizovaných institucí tak, aby instituce s krajským dosahem zřizoval kraj a městským či oblastním města.

 • Starat se o zemědělskou půdu a hospodařit na ní „po vzoru našich předků“.

 • Zlepšit hospodaření s dešťovou vodou a podpořit na všech budovách v majetku kraje (cca 500 budov) budování „zelených střech“ a „zelených fasád“, celkově pak smysluplná ochrana přírodních zdrojů.

 • Provést kontrolu dostupnosti zdravotnických služeb a přijmout opatření ke snížení čekací doby v ambulancích i plánovaných zdravotních výkonech.

 • Provést kontrolu dostupnosti míst pro seniory v domovech pro seniory a pečovatelských domech apod. s cílem snížit čekací doby na přijetí.