Volební program pro volby do zastupitelstva Jihočeského kraje

Hlavní body volebního programu pro volby do zastupitelstva Jihočeského kraje jsou jasné – předvídatelné – srozumitelné – vlastenecké.

Za prioritní považujeme:

 • Obnovit nezávislý, soběstačný stát, včetně nekompromisního STOP nelegální migraci. Posilovat vše, co souvisí s národní bezpečností státu a kraje v krizových situacích a krizových stavech (stav nebezpečí, nouzový stav, stav ohrožení státu, válečný stav)

 • Zamezit plýtvání veřejnými prostředky a nulovou toleranci k rozkrádání.

 • Snížit administrativní zátěž (jak obsahovou tak personální) veřejné správy v Jihočeském kraji (ve spolupráci s jednotlivými ministerstvy ČR).

 • Zvýšit podíl občanů na řízení kraje s využitím krajských referend nebo oblastních anket.

 • Zvyšovat počet obyvatel Jihočeského kraje, zejména přirozeným přírůstkem, snižováním úmrtnosti a prodlužováním věku.

 • Provést audit příjmů a výdajů, zlepšit efektivitu řízení a poskytování služeb. K tomu snížit počet uvolněných funkcionářů a zaměstnanců Jihočeského kraje z 561 na 493.

 • Odstranit z rozpočtu negativní tendence (například rozhazovačnost) a tím snížit výdaje na úroveň roku 2017. Ušetřit tak ročně minimálně 2 miliardy Kč (ve volebním období minimálně 8 miliard Kč), které využijeme na podporu Krajského investičního plánu.

 • V rámci Krajského investičního plánu (který by měl být součástí Národního investičního plánu) více investujeme mimo jiné, do dopravní infrastruktury a parkovišť, do otáčivého hlediště v Českém Krumlově, do Krajského domu dětí a mládeže, do revitalizace léčebny v Hrudkově s možností jejího využití v případech krizového stavu.

 • Zabezpečit pokračování investic v rámci Fondu obnovy venkova a kotlíkových dotací. Nově zřídíme Fond obnovy a budování studní s mechanickou možností čerpání vody a Fond budování a rekonstrukce sportovišť (vždy s minimálně 30% vlastním podílem žadatele).

 • Posílit přírodovědný a technický obsah školních vzdělávacích plánů s tím, aby absolventi byli připraveni na reálné, stále se měnící podmínky vývoje naší společnosti.

 • Do řízení školství, kultury a sportu vneseme systémovou podporu. K tomu je potřebné přehodnotit zřizovatelskou funkci kraje a měst, podle dosahu a rozsahu zřizovaných institucí tak, aby instituce s krajským dosahem zřizoval kraj a městským či oblastním města.

 • Starat se o zemědělskou půdu a hospodařit na ní „po vzoru našich předků“.

 • Zlepšit hospodaření s dešťovou vodou a podpořit na všech budovách v majetku kraje (cca 500 budov) budování „zelených střech“ a „zelených fasád“, celkově pak smysluplná ochrana přírodních zdrojů.

 • Provést kontrolu dostupnosti zdravotnických služeb a přijmout opatření ke snížení čekací doby v ambulancích i plánovaných zdravotních výkonech.

 • Provést kontrolu dostupnosti míst pro seniory v domovech pro seniory a pečovatelských domech apod. s cílem snížit čekací doby na přijetí.