Publikace

 • Pána, L. Cesta ke svobodě národa. L. Pána, Č. Budějovice 2020, 77 s. ISBN 978-80-270-7851-3

 • Pána. L. Rozhovory 2018 – 2020. L. Pána, Č. Budějovice 2020, 96 s. ISBN 978-80-270-7852-3

 • Pána, L., Sagapová, Attitudes of the Czech Majority Towards Minorities — Comparison of Year 2006 and 2016. Journal of Business and Economics is indexed by SSRN, CrossRef and Ulrich now. 1820 Avenue M Suite 1068, Brooklyn, New York, 2019, 10 s., ISSN 2155-7950

 • PÁNA, L. (70%), ERNEKER, J. (30%) Systémové aspekty veřejné správy. VŠERS, Č. Budějovice 2017, 117 s., ISBN 978-80-7556-015-5

 • PÁNA, L. Současná migrační krize a pluralismus v pojetí G. Sartoriho. In. Novák, M. Evropská unie a současná migrační krize, Machiavelli Press, Praha 2017, s. 91-97, ISBN 978-80-88147-04-6

 • Pána, L. (50%), Pecka, E. (50%) Masarykův realismus a formování české politické kultury. In. Svoboda, J., Prázdný, A. Česká otázka a dnešní doba, Filosofia, Praha 2017, s. 229 – 241, ISBN 978-80-7007-505-0

 • Pána, L. (50%), Sagapová, N. (50%) Postoje české majority vůči menšinám, komparace let 2006 a 2016. In. Region v rozvoji společnosti 2017, sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference, Mendelova univerzita v Brně, 2017, s. 636 – 642. http//www.icabr.com/respo/respo2017/dreft.pdf

 • Pána, L., Rataj, J. a kol. Migrační krize a vztahy většinového obyvatelstva a menšin v současné Evropě. VŠERS, Č. Budějovice, 2016, 166 s. ISBN 978-80-7556-000-1

 • Pána, L. a kol. Nástroje a aktuální problémy regionální politiky. VŠERS, Č. Budějovice, 2016, 94 s, ISBN 978-80-874772-99-6

 • Pána, L. Právní rámec postavení národnostních menšin ve světě a v České republice. In Pána, L., Rataj, J. a kol. Migrační krize a vztahy většinového obyvatelstva a menšin v současné Evropě. VŠERS, Č. Budějovice, 2016, s. 18-27. ISBN 978-80-7556-000-1

 • Pána, L. Cesta k nápravě člověka a světa (Komenského teologická politika). Tribun: Brno, 2016, 204 s. ISBN 978-80-263-0942-0

 • Pána, L. Analýza legislativy a efektivity veřejné správy obcemi Jihočeského kraje (komparace let 2004 a 2014) In Klímová, V., Žítek, V.(eds.) 18th International Colloquium on Regional Sciences Proceedings. ESF MU v Brně, 2015, s. 470-477. ISBN 978-80-210-7861-1

 • Pána, L. Drogová kriminalita v České republice a v Jihočeském kraji. In Škvorcová, Pastuchová, A., Dembická, A.. (ads.) Súčasná spoločanská kríza a jej negatívne prejavy (sborník příspěvků). Akadémia policajného zboru v Bratislave, 2015, s. 168-178. ISBN 978-80-8054-619-9

 • Pána, L. (50%), Ferebauerová, R. Metodika tvorby střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb. In Mareková, H. (eds.) Vizualizácia sociálnej práce I. Vysoká škola Danubius Sládkovičovo, 2015, s. 304-310. ISBN 978-80-8167-024-4

 • Pána, L. (50%), Dušek, J. Meziobecní spolupráce a efektivita územních samosprávných celků. In Mařík, K, (eds.) Veřejná správa a rozvoj regionů. VŠMVV Praha, Professional Publishing, 2015, s. 22-32. ISBN 978-80-7431-148-2

 • První psychologická pomoc při řešení krizových situací (na příkladu Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje). In. Sborník zmezinárodní konference „Ochrana obyvatelstva a krizové řízení. ČVUT Praha, 2014, s. 86-91. ISBN 978-80-263-0724-2

 • Pána, L., Strnad, Š. a kol. Vnitropolitické a zahraničněpolitické bezpečnostní aspekty státu. VŠERS : Č. Budějovice, 2014, 82 s. ISBN 978-80-87472-68-2

 • Pána, L. (50%) Dušek, J. L’e-démocratie en République tchèque (Chapitre 11). In KRASTEVA, A., et al. E-CITOYENNETÉS. Paris : L’Harmattan, 2013. s. 203-224. ISBN 978-2-343-00869-1.

 • Pána, L. Nové pohledy na řízení veřejné správy v České republice. In Bílý, J., Kavan, Š., Svatoš, R. et al. Veřejná správa a bezpečnost státu jako součást udrţitelného rozvoje. VŠERS : České Budějovice, 2013. s. 44-49. ISBN 978-80-87472-48-4.

 • Pána, L. Etické kodexy ve veřejné správě a v politice. In Sapík, M., Novák, M. Bednář, M. a kol. Morálka, etika a politika, 500 let Machiavelliho díla “Il principe”. Kolín: Nezávislé centrum pro studium politiky, Vysoká škola politických a společenských věd Kolín, 2013, s. 189-198, ISBN 978-80-86879-41-3.

 • Pána, L. Výbor regionů jako nástroj lobbyingu regionálních a místních samosprávných celků. In Dušek, J. a kol. Aspekty udržitelného rozvoje (v program.obd. 2007-2013 a perspektivy rozvoje 2014-2020, VŠERS Č. Budějovice, 2013, s. 60-66. ISBN 978-80-87472-46-0.

 • Pána, L. Proměny sociologie politiky ve světle jednoho života. s. 40-50. In Pána, L., Valeš, L. a kol. Sociologie politiky – minulost, současnost, budoucnost (k teorii, dějinám a problémům). VŠERS Č. Budějovice, 2012. 268. ISBN 978-80-87472-33-0.

 • Pána, L. (50%), Dušek. J. Zdravá města a místní Agenda 21. Č. Budějovice: VŠERS, 2012. 146 s. ISBN 978-80-87472-07-1.

 • Pána, L. (30%), Lisa A. (70%) Enviromentální politika. České Budějovice: VŠERS, 2012. 182 s. ISBN 978-80-87472-16-3

 • Pána, L. (100%) DEVELOPMENT OF THE PRIVATE TERTIARY EDUCATION IN CZECH REPUBLIC. In. UNIVERSITIES IN CENTRAJ EUROPE, 20 YEARS AFTER, BRUYLANT, BRUXELLES, 2011, S. 211 – 224.